Tiffany & Co.

 ประกาศเกี่ _ยวกั _บความเป็ _นส่วนตั _วทั่วโลกของ

_T_i_f_f_a_n_y

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12/06/2018 

กรุณา  คลิกที่ นี่ เพื่อเข้าถึงรายชื่อบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทค้าปลีกของ Tiffany & Co. ตามที่ระบุไว้ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ 

 

ที่ Tiffany และบริษัทในเครือและบริษัทสาขา (โดยเรียกรวมกันว่า "กลุ่มบริษัท Tiffany G r o u p " ) เ รา เ คา ร พ ใ น ข้อ กั ง ว ล ข อ ง คุ ณ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว สาหรับการอ้างอิงถึงในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ คาว่า "เรา", "ของเรา", " T i f f a n y " แ ละ " T i f f a n y & C o . " ห มา ย ถึ ง 

 

นิติบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีชื่อระบุไว้ ที่นี่  ซึ่ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล้ว ห มา ย ถึง นิติบุ ค ค ล ที่ ไ ด้รับ ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง คุ ณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้ อมูลส่วนตัวที่เรา เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม วิธีกา ร ที่ เ รา นา ข้อ มูล ดัง ก ล่า ว ไ ป ใ ช้ บุค ค ล ที่ เ รา แ บ่ง ปั น ข้อ มูล และทางเลือกที่ผู้ บริโภคของเราสามารถเลือกได้ เกี่ยวกับการใช้ ข้ อมูลของเรา นอกจากนี้ เรายังอธิบายถึงมาตรการที่เราใช้ ในการปกป้องความปลอดภัยของข้ อมูลและวิธีที่คุณสามารถติ ดต่อเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราด้านความเป็นส่วนตัว 

 

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราประกอบกิจ กา ร เพื่อ ใ ห้ส อ ด ค ล้อ ง กับ แ น ว ทา ง ป ฏิบัติแ ละ ข้อ กา ห น ด ทา ง ก ฎ ห มา ย ใ น ท้อ ง ถิ่น คุณสามารถดูข้ อมูลจาเพาะสาหรับแต่ละประเทศได้ โดยคลิก ที่ นี่ 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้จะใช้กับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากการทาธุ ร ก ร ร ม แ ละ กา ร ติ ด ต่ อ สื่ อ สา ร กั บ T i f f a n y ร ว ม ถึ ง กา ร ใ ช้เ ว็ บ ไ ซ ต์ , แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, หน้าสื่อสังคมออนไลน์ของ Tiffany และแพลตฟอร์มอื่ นๆ ที่ อ้า ง ถึง ใ น ป ระ กา ศ เ กี่ย ว กับ ค วา ม เ ป็ น ส่ว น ตัว ฉ บับ นี้ ( " ช่อ ง ทา ง อ อ น ไ ล น์" ) ; กา ร แ วะ ช ม ร้า น ค้า ข อ ง เ รา , ร ว ม ถึ ง เ มื่ อ คุ ณ ก ร อ ก บัต ร ข้อ มู ล ข อ ง ลู ก ค้า 

 

และเมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์, การร่วมทากิจกรรมกับเราและผ่านการทาแบบสารวจ ( " ช่อ ง ทา ง แ บ บ อ อ ฟ ไ ล น์" ) ; แ ละ กา ร ใ ช้งา น ผ่า น ช่อ ง ทา ง ข อ ง บุค ค ล ภา ย น อ ก รว ม ถึง เค รือ ข่า ย โ ฆ ษ ณา แ ละ สื่อ สัง ค ม อ อ น ไ ล น์ (โ ด ย เรีย ก โ ด ย รว ม ว่า "ช่อ งทา ง ") ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ไม่ได้ ควบคุมการเก็บรวบรวมหรือการใช้ ข้ อมูลที่ คุณ ไ ด้ใ ห้ไ ว้ใ น บั ญ ชีบั ต ร เ ค ร ดิต ข อ ง T if f a n y ที่ มีกา ร ดา เ นิน กา ร ดั ง ก ล่า ว เราจะแจ้ งให้ เจ้าของบัญชีบัตรเครดิตทราบเป็นประจาทุกปีถึงแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ ยวกับควา ม เป็ น ส่ว น ตัว ห รือ ตา ม ที่ก ฎ ห มา ย กา ห น ด หา ก คุณ เป็ น เ จ้า ข อ ง บัญ ชีบัต ร เ ค ร ดิต คุณจะได้รับประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวสาหรับเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตของเราทางไปรษ ณี ย์เ ป็ น ป ระ จา ทุ ก ปี ข้อ มู ล ที่ คุ ณ ใ ห้ไ ว้ใ น บั ญ ชีบั ต ร เ ค ร ดิต ข อ ง T i f f a n y จะได้รับการจัดการตามที่ ระบุไว้ ในประกาศดังกล่าวเท่านั้น 

 

ข้ _อมูลที่ _เราเก็บรวบรวม _

เราเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวคุณจากหลายช่องทางดังที่ระบุไว้ ข้างต้ นประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้: 

• _ข้ อมูลการติ ดต่อ (เช่น ชื่อ, ที่ อยู่ ไปรษณีย์, ที่ อยู่อีเมลและโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ); 

• _ชื่อผู้ ใช้ งานและรหัสผ่าน; 

• _ข้ อมูลการชาระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชาระเงิน, วันหมดที่ อายุ, หมายเลขการอนุมัติหรือรหัสความปลอดภัย, ที่อยู่สา หรับจัดส่ง และที่อยู่สาหรับเรียกเก็บเงิน); 

• _ข้ อมูลเกี่ ยวกับการบริการลูกค้า(เช่น การสอบถามเกี่ ยวกับบริการของลูกค้า, ความคิดเห็นและประวัติการซ่อม); 

• _ภาพถ่าย, ความคิดเห็นและเนื้ อหาอื่ นๆ ที่คุณมอบให้ ;

• _ข้ อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคลหรือความสนใจตามอาชีพของคุณ, วันเดือนปี เกิ ด, สถานภาพการสมรส, ข้ อมูลด้านประชากร และประสบการณ์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ของเรา และการกาหนดลักษณะในการติดต่อ; 

• _ข้ อมูลที่คุณส่งสาหรับการสมัครงานที่ Tiffany เช่น รายละเอียดข้ อมูลการติดต่อ, ข้ อมูลในประวัติโดยย่อของคุณ (รวมถึงประวัติการทางาน, การศึกษาและทักษะด้านภาษา) และรายละเอียดเกี่ ยวกับการจ้างงานในปัจจุบันของคุณ; 

• _ข้ อมูลการซื้อและการทาธุรกรรม; 

• _ข้ อมูลการติ ดต่อที่คุณระบุเกี่ ยวกับเพื่ อนหรือบุคคลอื่ นที่คุณต้ องการให้ เราติดต่อ; 

• _ข้ อมูลสถานที่ (เช่น ข้ อมูลที่ ได้ จากที่ อยู่ IP, ประเทศและ/หรือรหัสไปรษณีย์ของคุณ) และตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ แม่นยาของอุปกรณ์เคลื่ อนที่ ของคุณ ซึ่ งเราได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้าและได้ ให้ ทางเลือกตามความเหมาะสม; 

• _ข้ อมูล clickstream และข้ อมูลอื่ นๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ (เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับอุปกรณ์ของคุณ, การเรียกดูและรูปแบบการใช้ งาน) รวมทั้งการใช้ งานผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก, ข้ อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้คุกกี้, เว็บบีคอนส์และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ดู นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา); 

• _ข้ อมูลที่ เราอาจได้รับจากผู้ ให้ บริการบุคคลภายนอกของเรา; และ 

• _ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราได้รับผ่านทางช่องของเรา 

 

การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่ นๆ 

เราใช้คุกกี้, เว็บบีคอนส์ (รวมทั้งพิกเซลและแท็ก), บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้ อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณด้ วยวิ ธีการดาเนินการแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางออนไ ลน์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณเข้าใช้ เว็บไซต์ของเรา, ติดต่อกับเราผ่านทางอีเมล, การใช้ งาน แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ข อ ง เ รา ห รือ โ ต้ต อ บ กั บ โ ฆ ษ ณา , เ นื้ อ หา , เ ค รื่ อ ง มื อ , วิ ดเจ็ตหรือปลั๊กอินที่ เกี่ ยวข้ องกับ Tiffany คุณสามารถเรียนรู้ เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ และกาหนดการตั้งค่าที่คุณต้ องการได้ โดยไปที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา 

ผู้ ใ ห้ บ ริ กา ร แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น , เ ค รื่ อ ง มื อ , วิดเจ็ตและปลั๊กอินของบุคคลภายนอกในช่องทางออนไลน์ของเรา เช่น ปุ่ม "ชอบ" ของ F a c e b o o k อาจใช้ วิ ธีการดาเนินการแบบอัตโนมัติในการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการโต้ ตอบของคุณกับฟี เจอร์ เ ห ล่า นี้ ข้อ มู ล นี้ จะ ถู ก ร ว บ ร ว ม โ ด ย ผู้ใ ห้บ ริกา ร ฟี เ จ อ ร์ดั ง ก ล่า ว โ ด ย ต ร ง และอยู่ภายใต้ นโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของผู้ ให้ บริการดังกล่าว โดย T i f f a n y จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อข้ อมูลของผู้ ให้ บริการเหล่านั้นเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต 

 

วิ _ธี _การที่ _เรานาข้ _อมูลที่ _เราได้ _รั _บไปใช้ _

เ รา จะ ใ ช้ข้อ มูล ส่ว น บุค ค ล ที่ เ รา ไ ด้รับ ตา ม ที่ ไ ด้อ ธิบา ย ไ ว้ใ น น โ ย บา ย ฉ บั บ นี้ และจะอ้างอิงข้ อกาหนดทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่ อดาเนินการตามที่ ได้ อธิบายไว้ ด้านล่าง รวมถึง: 

 

• _การทาสัญญากับคุณ; 

• _การใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้ วยกฎหมายของเรา 

• _กา ร ป ฏิ บั ติ ตา ม ห น้า ที่ ตา ม ก ฎ ห มา ย , คา สั่ ง ศา ล หรือเพื่อใช้ หรือปกป้องจากการเรียกร้ องทางกฎหมาย; หรือ 

• _กา ร ข อ ค วา ม ยิ น ย อ ม ข อ ง คุ ณ ใ น กา ร ป ระ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ซึ่ งคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

 

เราจะใช้ ข้ อมูลที่เราได้รับเพื่อทาสัญญากับคุณหรือเพื่อดาเนินการตามคาร้ องของคุณก่อนที่จะเ ข้าทาสัญญา รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้ :

• _ทาธุรกรรมกับคุณและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้ แก่คุณ; 

• _ดาเนินการและปฏิบัติตามคาสั่งซื้อที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และแจ้ งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะคาสั่งซื้อของคุณ;

• _จัด กา ร เ กี่ ย ว กับ โ อ กา ส ใ น กา ร ทา งา น ร ว ม ถึง เ พื่ อ กา ร ส ร ร หา บุค ลา ก ร , การดูแลพนักงานใหม่และเพื่ อวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลอื่ นๆ; 

• _ให้ การสนับสนุนลูกค้า(รวมทั้งการซ่อม, การเปลี่ ยนแปลง, การทาความสะอาดและบริการอื่ นๆ); และ 

• _สร้างและจัดการบัญชีของคุณกับ Tiffany 

 

เราใช้ ข้ อมูลที่เราได้รับเพื่ อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย ซึ่ งเราสามารถอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ หากได้รับการร้ องขอ รวมทั้งเพื่ อการดาเนินการดังต่อไปนี้ :

• _ดาเนินการ, ประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ; การปรับปรุงและส่งเสริมบริการของเรา; การจัดการการสื่อสารของเรา; การวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าของเรา; การวิ เคราะห์ข้ อมูล; และการทาบัญชี, การตรวจสอบและการปฏิบัติงานภายในอื่ นๆ) 

• _ลดความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อและจัดการการเรียกเก็บเงิ น; 

• _ยืนยันตัวตนของคุณ; 

• _ส่งเอกสารสาหรับส่งเสริมการขายและการสื่อสารอื่น ๆ ให้ แก่คุณ (รวมถึงข้ อความขอบคุณ, การแจ้ งเตือนในโอกาสพิเศษและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ จากพนักงานขายที่คุณติดต่อ); 

• _สื่อสารกับคุณทางอีเมล, ไปรษณีย์, โทรศัพท์และช่องทางอื่น ๆ และเพื่ อจัดการการเข้าร่วมการทากิจกรรมของคุณ, กิจกรรมพิเศษ, การชิ งโชค, โครงการ, ข้ อเสนอ, แบบสารวจและการวิ จัยตลาด; 

• _ป้องกัน, ระบุและป้องกันการฉ้ อโกงและกิจกรรมที่ ผิ ดกฎหมายอื่ นๆ, การเรียกร้ องและความรับผิดอื่ นๆ; 

• _ปฏิบัติตามและบังคับใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง, ข้ อกาหนดตามสัญญาและนโยบายของเรา; และ 

• _ตอบคาถามของคุณ 

 

น อ ก จา ก นี้ เราจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่ ง เ รา จา เ ป็ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ตา ม แ ละ เ พื่ อ จั ด ทา , ดา เ นิ น กา ร , หรือป้ องกันมิให้เกิดการเรียกร้องทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินคดีในศาล หรือการดาเนินการทางปกครองหรือขั้ นตอนนอกศาล 

เ รา จะ ใ ช้ ข้อ มู ล ใ น ลั ก ษ ณะ อื่ น ๆ ที่ เ รา ระ บุ ไ ว้ใ น ป ระ กา ศ แ จ้ง ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมและขอความยินยอมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนด 

 

การใช้คุกกี้ _และเทคโนโลยี _การติ _ดตามอื่ _นๆ _

หา ก เ รา ไ ด้รับ ค วา ม ยิน ย อ ม จา ก คุ ณ ตา ม ที่ ก ฎ ห มา ย ที่ ใ ช้บั ง คั บ กา ห น ด เราจะใช้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ผ่านคุกกี้, เว็บบีคอนส์ (รวมทั้งพิกเซลและแท็ ก), บั น ทึ ก ข อ ง เ ว็บ เ ซิร์ฟ เ ว อ ร์แ ละ ด้ว ย วิธีกา ร ดา เ นิ น กา ร แ บ บ อั ต โ น มั ติอื่น ๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ที่ อธิบายไว้ ในนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา 

นอกจากนี้ เราจะใช้ บริการวิเคราะห์ข้ อมูลของบุคคลภายนอกสาหรับช่องทางออนไลน์ของเรา เ ช่ น G o o g l e A n a l y t i c s , A d o b e E x p e r i e n c e C l o u d แ ละ S i z m e k ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ที่อยู่ IP) เ พื่ อ ป ระ เ มิน กา ร ใ ช้งา น แ ละ กา ร ติด ต่ อ ผ่า น ทา ง ช่อ ง ทา ง อ อ น ไ ล น์ ข อ ง เ รา เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ตา ม ที่ ก ฎ ห มา ย ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กา ห น ด หากต้ องการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการวิเคราะห์เหล่านี้และวิธีการเลือกที่จะไม่ใช้ กรุณาไปที่ เว็บไซต์ที่ ระบุไว้ ที่ นี่ :

• _Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

• _Adobe Experience Cloud: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

• _Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy 

 

การโฆษณาตามความสนใจ _(_I_n_t_e_r_e_s_t_-_B_a_s_e_d_ _A_d_v_e_r_t_i_s_i_n_g_)_ _

เมื่อคุณใช้ ช่องทางออนไลน์ของเรา เราและบุคคลภายนอกบางราย (เช่น เครือข่ายการโฆษณา, พัน ธ มิต ร กา ร โ ฆ ษ ณา แ บ บ ดิจิทั ล แ ละ แ พ ล ต ฟ อ ร์ม สื่อ สัง ค ม อ อ น ไ ล น์ข อ ง เ รา ) จะเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเสมอ ( เ ช่ น ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ใ ห้ บ ริ กา ร โ ฆ ษ ณา ข อ ง เ รา ) เราอาจใช้ ข้ อมูลดังกล่าวเพื่อโฆษณาให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจ ข อ ง คุ ณ น อ ก จา ก นี้ เรายังอาจได้รับข้ อมูลเพื่ อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้จากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ แสดงโฆษณา ข อ ง เ รา คุ ณ อา จ เ ห็ น โ ฆ ษ ณา บา ง อ ย่า ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ อื่ น ๆ เนื่องจากเราได้ ใช้ เครือข่ายการซื้อโฆษณาของบุคคลภายนอก (เช่น Facebook, Rubicon และ T w i t t e r ) ด้ ว ย กา ร ใ ช้ เ ค รื อ ข่า ย กา ร ซื้ อ โ ฆ ษ ณา ดั ง ก ล่า ว เราสามารถกาหนดเป้าหมายที่จะส่งข้ อความของเราไปยังผู้ ใช้ ได้ จากการใช้ ข้ อมูลด้านประชากร , ตา ม ค วา ม ส น ใ จ แ ละ ตา ม บ ริ บ ท ข้อ มูล ที่ เ ค รือ ข่า ย โ ฆ ษ ณา ข อ ง เ รา อา จ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ใ น นา ม ข อ ง เ รา ไ ด้แ ก่ ข้อ มูล เ กี่ ย ว กั บ กา ร เ ข้า ช ม เ ว็บ ไ ซ ต์ที่ ใ ห้บ ริกา ร โ ฆ ษ ณา ข อ ง T if f a n y เ ช่ น ห น้า เว็บ ห รือ โ ฆ ษ ณา ที่คุณ รับ ช ม แ ละ กา ร ดา เนิน กา ร ที่คุณ ทา บ น เว็บ ไ ซ ต์ดัง ก ล่า ว การเก็บรวบรวมข้ อมูลนี้ จะเกิดขึ้ นทั้งในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ เข้าร่ ว ม ใ น เ ค รื อ ข่า ย โ ฆ ษ ณา เ ห ล่า นี้ ก ระบ วน กา รนี้ ช่ ว ย ให้เราติด ตาม ป ระสิท ธิภาพ ใน กา รทากา รต ลาด ข อ ง เรา ไ ด้ หากคุณต้ องการเรียนรู้วิธีเลือกไม่ใช้ โฆษณาตามความสนใจในเครือข่ายโฆษณานี้ ให้ คลิกที่ นี่ หา ก ก ฎ ห มา ย ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กา ห น ด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะใช้ ข้ อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาตามความสนใจ 

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราจะมีรายละเอียดเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลผ่านท างคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่ นๆ และวิ ธีการใช้ ทางเลือกของคุณ (เช่น การเปลี่ ยนการตั้งค่าคุกกี้ )

 

ข้ _อมูลที่ _เราแบ่งปัน _

เ รา จะ ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ เ รา เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ย ก เ ว้น ตา ม ที่ ไ ด้อ ธิบา ย ไ ว้ใ น ป ระ กา ศ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ฉ บั บ นี้ เราจะแบ่งปันข้ อมูลส่วนบุคคลกับผู้ ให้ บริการที่ให้ บริการในนามของเราตามคาแนะนาของเรา เ รา ไ ม่ อ นุ ญา ต ใ ห้ ผู้ ใ ห้ บ ริ กา ร เ ห ล่า นี้ ใ ช้ ห รื อ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ยกเว้ นในกรณีที่จาเป็นสาหรับการให้ บริการในนามของเราหรือปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางกฎหมา ยเท่านั้น ตัวอย่างของผู้ ให้ บริการเหล่านี้ ได้ แก่ นิติบุคคลที่ดาเนินการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต, นิติบุคคลที่จัดการและลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อของเรา, นิติบุคคลที่ตรวจสอบข้ อมูล, นิติบุคคลที่ดาเนินการตามคาสั่งซื้อ และให้ บริการโฮสต์เว็บ, การวิเคราะห์และการตลาด น อ ก จา ก นี้ เรา จะ แ บ่ง ปั น ข้อ มูล ส่ว น บุค ค ล ข อ ง คุณ ภา ย ใ น ก ลุ่ม บ ริษั ท T if f a n y ทั่วโลกเพื่ อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้ อธิบายไว้ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ 

น อ ก จา ก นี้ เ รา ยั ง อา จ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ( i ) หา ก เ รา จา เ ป็ น ต้อ ง ทา ตา ม ก ฎ ห มา ย ห รือ ก ระ บ ว น กา ร ทา ง ก ฎ ห มา ย ( i i ) แ ก่ เ จ้า ห น้า ที่ บั ง คั บ ใ ช้ก ฎ ห มา ย ห รือ เ จ้า ห น้า ที่ ข อ ง รัฐ อื่ น ๆ แ ละ ( i i i ) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้ อมูลดังกล่าวเป็นสิ่ งจาเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ เกิดอันตราย ต่ อ ร่า ง กา ย ห รื อ ค วา ม สู ญ เ สี ย ทา ง กา ร เ งิ น หรือเกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนว่ามีกิจกรรมการฉ้ อโกงหรือที่ผิดกฎหมายที่ต้ องสงสัยหรือเกิดขึ้ นจ ริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ เรามีเกี่ยวกับคุณ ใ น ก ร ณี ที่ เ รา ขา ย ห รื อ โ อ น ( ห รื อ พิ จา ร ณา ที่ จะ ขา ย ห รื อ โ อ น ) ธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนหนือทั้งหมดของเรา (รวมทั้งในกรณีที่เกิดการควบรวมกิจการ, กา ร ซื้อ กิจ กา ร , กา ร ร่ว ม ทุ น , กา ร ป รับ โ ค ร ง ส ร้า ง อ ง ค์ก ร , กา ร ขา ย บ ริษั ท , การเลิกบริษัทหรือการชาระหนี้) 

 

เราจะเก็บรั _กษาข้ _อมูลส่วนบุคคลไว้ _นานเท่าใด _

เ รา จะ ก็บ รัก ษา ข้อ มูล ส่ว น บุค ค ล ที่เ รา ไ ด้รับ เ กี่ย ว กับ คุณ ไ ว้นา น เ ท่า ที่จา เ ป็ น หา ก ก ฎ ห มา ย ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อ นุ ญา ต ( 1 ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เราขอรับข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโล ก ฉ บั บ นี้ ซึ่ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป แ ล้ ว ห มา ย ค วา ม ว่า เราจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ของเรา ห รื อ ต รา บ เ ท่า ที่ คุ ณ เ ปิ ด บั ญ ชี กั บ เ รา ไ ว้ ; ห รื อ ( 2 ) เป็ นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนด โดยปฏิบัติตามกฎหมายบังคับที่บังคับใช้ ดั ง ที่ ไ ด้ อ ธิ บา ย ไ ว้ใ น หั ว ข้ อ " สิ ท ธิ แ ละ ทา ง เ ลื อ ก ข อ ง คุ ณ " ข อ ง ป ระ กา ศ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ทั่ ว โ ล ก ฉ บั บ นี้ คุณสามารถร้ องขอให้ เราลบข้ อมูลของคุณหรือจากัดการประมวลผลข้ อมูลดังกล่าวตามที่ กฎหมา ยในเขตอานาจศาลของคุณอนุญาตได้ โดยติดต่อเรามาตามที่ อยู่ติดต่อที่ ระบุไว้ ด้านล่าง 

 

สิ _ทธิ _และทางเลื _อกของคุณ _

เราเสนอทางเลือกเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณให้ แก่คุณ เช่น วิธี กา ร ที่ เ รา นา ข้อ มู ล ที่ เ รา ไ ด้รั บ ไ ป ใ ช้แ ละ วิธี ที่ เ รา จะ สื่ อ สา ร กั บ คุ ณ หา ก ต้ อ ง กา ร กา ห น ด กา ร ตั้ ง ค่า ที่ คุ ณ ต้ อ ง กา ร ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ ก รุณา ติด ต่อ ใ ห้เ รา ล บ ข้อ มูล ข อ ง คุณ อ อ ก จา ก รา ย ชื่อ ใ น กา ร ส่ง อีเ ม ล ข อ ง เ รา 

หา ก คุ ณ ต้ อ ง กา ร ใ ช้ สิ ท ธิ ข อ ง คุ ณ ห รื อ ส่ ง คา ร้ อ ง ข อ ก รุณา ติด ต่ อ เ รา มา ตา ม ที่ อ ยู่ ติด ต่ อ ที่ ระ บุ ไ ว้ใ น หัว ข้อ ‘วิธีกา ร ติด ต่ อ เ รา ’ ตา ม ป ระ กา ศ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ทั่ ว โ ล ก ฉ บั บ นี้ 

และคุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารจากรายชื่อในการส่งอีเมลของเราได้ โดยการคลิก ที่ ลิ ง ก์ " ย ก เ ลิ ก กา ร ส มั ค ร รั บ ข่า ว สา ร " ใ น อี เ ม ล ข อ ง เ รา เ ท่า ที่ ก ฎ ห มา ย ใ น เ ข ต อา นา จ ศา ล ข อ ง คุ ณ กา ห น ด คุณอาจร้ องขอเพื่อเข้าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาเกี่ ยวกับคุณ หรือร้ องขอให้ เราแก้ ไข, ปรับปรุง, แก้ไขหรือลบข้อมูลของคุณหรือจากัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการติดต่อเราตามที่ ระบุด้านล่าง 

 

ภา ย ใ ต้ ก ฎ ห มา ย ที่ ใ ช้ บั ง คั บ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้ อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ มอบให้ เราไว้ ในรูปแบบที่จัดเรียงและถูกนาไปใช้ แ ละ สา มา ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ่า น ไ ด้ ซึ่ ง คุ ณ ไ ด้ใ ห้ค วา ม ยิน ย อ ม ไ ว้ห รือ ระ บุ ไ ว้ใ น สั ญ ญา ที่ คุ ณ เ ป็ น คู่ สั ญ ญา คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการส่งข้ อมูลนี้ไปยังบริษัทอื่นหากสามารถกระทาได้ ในทางเทคนิค น อ ก จา ก นี้ คุณยังสามารถยื่ นเรื่ องร้ องเรียนต่อหน่วยงานกากับดูแลด้านการคุ้ มครองข้ อมูลในประเทศของคุ ณ หากคุณไม่พอใจกับคาตอบของเรา 

 

คุ ณ อา จ เ พิ ก ถ อ น ค วา ม ยิ น ย อ ม ใ ด ๆ ที่คุณได้ ให้ เราไว้ ก่อนหน้านี้หรือคัดค้านมิให้ มีการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณเมืี่อใดก็ไ ด้ ด้ วยเหตุผลอันชอบด้ วยกฎหมาย และเราจะถือตามการตั้งค่าที่คุณต้ องการดังกล่าวต่อไป การดาเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้ ข้ อมูลของคุณโดยชอบด้ วยกฎหมายซึ่ งเป็นไปตามความยิ นยอมที่คุณได้ ให้ ไว้ ก่อนที่ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว 

 

หากต้ องการใช้สิทธิ์ของคุณ กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ"วิธีการติดต่อเรา" ข อ ง ป ระ กา ศ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ฉ บั บ นี้ น อ ก จา ก นี้ คุ ณ ยัง สา มา ร ถ เ ขี ย น จ ด ห มา ย ถึ ง พ นั ก งา น ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง ข อ ง T i f f a n y 

 

ในเขตอานาจศาลของคุณได้ตามผ่านทางรายละเอียดข้อมูลการติดต่อที่ ระบุไว้ เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณของคุณก่อน ที่ จะ อ นุ ญา ต ใ ห้ คุ ณ เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ล ห รื อ ป ฏิ บัติ ตา ม คา ข อ ข อ ง คุ ณ เ รา อา จ เ รีย ก เ ก็บ ค่า ธ ร ร ม เ นีย ม ที่ ส ม เ ห ตุผ ล เ พื่ อ ป ฏิบัติตา ม คา ร้อ ง ข อ ข อ ง คุณ หา ก เ รา พ บ ว่า คา ร้อ ง ข อ ดั ง ก ล่า ว ไ ม่ มี มู ล ห รือ มา ก เ กิน ไ ป อ ย่ า ง ชั ด แ จ้ง ห รื อ ใ น ก ร ณี ที่ มี คา ร้ อ ง ข อ เ พื่ อ เ ข้า ถึ ง ข้ อ มู ล เ พื่ อ ม อ บ สา เ นา ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ เ รา เ ก็ บ รั ก ษา ไ ว้ใ ห้แ ก่ คุ ณ หากกฎหมายที่บังคับใช้ อนุญาต 

 

เมื่อคุณใช้ ช่องทางออนไลน์ของเรา เราและบุคคลภายนอกบางราย (เช่น เครือข่ายการโฆษณา, พัน ธ มิต ร กา ร โ ฆ ษ ณา แ บ บ ดิจิทั ล แ ละ แ พ ล ต ฟ อ ร์ม สื่อ สัง ค ม อ อ น ไ ล น์ข อ ง เ รา ) อาจก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ของบุคคลภาย นอกเสมอ เว็บเบราเซอร์บางประเภทจะอนุญาตให้คุณสั่งเบราว์เซอร์ให้ ส่งสัญญาณห้ามติดตาม ( D o N o t T r a c k , " D N T " ) ไ ป ยั ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ คุ ณ เ ข้า ช ม และแจ้ งเว็บไซต์ดังกล่าวว่าคุณไม่ต้ องการให้มีการติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ แม้ว่าช่องทางออนไลน์ของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ทุ ก ป ระ เ ภ ท ห รื อ ก ล ไ ก ต่า ง ๆ ที่ ค ล้า ย ค ลึ ง กั น ข อ ง เ บ รา ว์ เ ซ อ ร์ เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทั่วไปสาหรับการดาเนินการดังกล่าว หา ก เ รา ไ ด้ รั บ สั ญ ญา ณ D N T ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เรายินดีที่จะไม่ใช้ แท็กของบุคคลภายนอกที่ใช้ จดจาคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณออกจากเว็บไ

ซ ต์ ข อ ง เ รา แ ละ ที่ ใ ช้ใ น กา ร นา เ ส น อ โ ฆ ษ ณา ข อ ง T i f f a n y ใ ห้แ ก่ คุ ณ ในนโยบายการใช้คุกกี้จะให้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับวิธีการที่คุณสามารถจัดการการกาหนดลักษณะของคุ กกี้และทางเลือกที่คุณสามารถทาได้ เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณด้ วย วิ ธี กา ร ดา เ นิ น กา ร แ บ บ อั ต โ น มั ติ หากต้ องการเรียนรู้ เพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการจัดการการกาหนดลักษณะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่เ ราเก็บรวบรวมด้ วยวิ ธีการแบบอัตโนมัติ กรุณาดูนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา 

 

ผู้ _มี _ถิ่ _นพา _นั _กในรั _ฐแคลิ _ฟอร์ _เนี _ย

ภายใต้ข้ อจากัดบางอย่างของประมวลกฎหมายแพ่ งของรัฐแคลิฟอร์เนีย § 1798.83 ผู้มี ถิ่ น พา นั ก ใ น รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์เ นี ย อา จ ข อ ใ ห้ใ ห้ข้อ มู ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ( i ) รา ย กา ร ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล บา ง ป ระ เ ภ ท ที่ เ รา เ ปิ ด เ ผ ย ต่ อ บุ ค ค ล ภา ย น อ ก เพื่อ วัต ถุป ระ ส ง ค์ใ น กา ร ทา กา ร ต ลา ด แ บ บ ต ร ง ใ น ช่ว ง ปี ป ฏิทิน ก่อ น ห น้า แ ละ ( ii) ข้ อ มู ล ข อ ง บุ ค ค ล ภา ย น อ ก หา ก ต้ อ ง กา ร ดา เ นิ น กา ร ร้อ ง ข อ นี้ ผู้มีถิ่นพานักในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถติดต่อเราตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ"วิธีการติดต่อเรา" ด้านล่าง 

 

การถ่ายโอนข้ _อมูล _

เราจะถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประ เ ท ศ อื่ น ๆ น อ ก ป ระ เ ท ศ ที่ มี กา ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่า ว รวมทั้งถ่ายโอนไปยังเขตอานาจศาลที่บริษัทในเครือและผู้ ให้ บริการของเราดาเนินกิจการ ประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเ ท ศ ที่ คุณ ใ ห้ข้อ มูล เ ริ่ม แ ร ก เ มื่อ เ รา ถ่า ย โ อ น ข้อ มูล ข อ ง คุณ ไ ป ยัง ป ระ เท ศ อื่น ๆ เราจะใช้ มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อทาให้ แน่ใจว่าเราได้ ปกป้องข้ อมูลดังกล่าวตามที่อธิบา ยไว้ ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ 

 

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) เราจะปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ โดยให้ การคุ้ มครองที่เหมาะสมในการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับที่อยู่นอกสหภาพยุโรปซึ่ งไ ม่ มี กา ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ใ น ระ ดั บ ที่ เ พี ย ง พ อ ใ น ก ร ณี นี้ เ รา จะ ใ ช้ มา ต ร กา ร รั ก ษา ค วา ม ป ล อ ด ภั ย ที่ เ ห มาะ ส ม ในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา Tiffany 

 

 

และบริษัทในเครือได้รับการรับรองกรอบโครงสร้างการคุ้ มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้ อมู ล ระ ห ว่า ง ส ห ภา พ ยุ โ ร ป แ ละ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กา และที่พัฒนาขึ้ นโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากับคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ ยวกับการถ่า ย โ อ น ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล จา ก ส ห ภา พ ยุ โ ร ป ไ ป ยั ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กา ตามกฎหมายคุ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรปบทความ ( G D P R ) มา ต รา ที่ 4 5 คลิกที่ นี่ เพื่ อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการคุ้ มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้ อมูลระ ห ว่า ง ส ห ภา พ ยุโ ร ป แ ละ ส ห รัฐ อ เม ริกา (E U -U .S . P riv a c y S h ie ld P riv a c y P o lic y ) และการรับรองของเรา 

 

เราปกป้ _องข้ _อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร _

เ รา จะ ใ ช้มา ต ร กา ร รัก ษา ค วา ม ป ล อ ด ภัย ด้า น กา ร บ ริหา ร จัด กา ร ทา ง เ ท ค นิค และทางกายภาพที่ออกแบบมาสาหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ เ พื่ อ ป้ อ ง กัน มิใ ห้มีกา ร ทา ลา ย , กา ร สูญ หา ย , กา ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง , กา ร เ ข้า ถึง , การเปิดเผยหรือการใช้ งานโดยไม่ได้ตั้งใจ, โดยขัดต่อกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต 

ข้ _อมูลส่วนบุคคลของเด็ก _

ช่องทางออนไลน์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ ชมทั่วไปและไม่ได้ ใช้ เผยแพร่สาหรับเด็ก และเราจะไม่เก็บรวบรวมหรือขอข้ อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี (หรืออายุอื่ นๆ ตา ม ที่ ก ฎ ห มา ย ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง กา ห น ด ) ผ่า น เ ว็บ ไ ซ ต์แ ละ แ อ ป พ ลิเ ค ชัน ข อ ง เ รา หากเราทราบว่าเราได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ากว่าอายุดังกล่าว เ รา จะ ล บ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่า ว อ อ ก จา ก บั น ทึ ก ข อ ง เ รา ทั น ที หา ก คุณ เ ชื่อ ว่า เ ด็ก ที่มีอา ยุต่า ก ว่า อา ยุดัง ก ล่า ว ไ ด้ใ ห้ข้อ มูล ส่ว น บุค ค ล แ ก่เ รา ก รุ ณา ติ ด ต่ อ เ รา ตา ม วิ ธี กา ร ที่ ระ บุ ใ น หั ว ข้ อ " วิ ธี กา ร ติ ด ต่ อ เ รา " ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกฉบับนี้ 

 

ลิ _งก์ _ไปยั _งเว็บไซต์ _และบริ _การที่ _ไม่ใช่ของ _T_i_f_f_a_n_y_ _

เพื่ อเป็นการอานวยความสะดวกและให้ ข้ อมูล ช่องทางออนไลน์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์, แ อ ป พ ลิเ ค ชัน ห รือ บ ริกา ร ที่ไ ม่ใ ช่ข อ ง T if f a n y ซึ่ง ใ ห้บ ริกา ร โ ด ย บ ริษั ท อื่น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ ข อ ง T i f f a n y โ ด ย บ ริษั ท เห ล่า นี้อา จ มีป ระ กา ศ เ กี่ย ว กับ ค วา ม เป็ น ส่ว น ตัว ห รือ น โ ย บา ย ข อ ง ต น แ ละเราแ นะ นาเป็ น อ ย่าง ยิ่ง ให้คุณ ท บ ท วน ป ระ กาศ ห รือ น โ ย บาย ดัง ก ล่าว น อ ก จาก นี้ เราอาจให้ 

 

บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ใ ห้บ ริกา ร A p p S t o r e ต่า ง ๆ ) ห รือ ผ่า น ช่อ ง ทา ง ข อ ง บุค ค ล ภา ย น อ ก ทั้ง นี้ เ รา จะ ไ ม่รับ ผิด ช อ บ ต่อ แ น ว ทา ง ป ฏิบั ติด้า น ค วา ม เ ป็ น ส่ว น ตั ว ข อ ง เ ว็บ ไ ซ ต์, แอปพลิเคชันหรือบริการที่ไม่ใช่ของ Tiffany 

 

การปรั _บปรุงแก้ _ไขประกาศเกี่ _ยวกั _บความเป็ _นส่วนตั _วทั่วโลกของเรา _

ป ระ กา ศ เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ทั่ ว โ ล ก ฉ บั บ นี้ ( ร ว ม ทั้ ง ภา ค ผ น ว ก ) อา จ ไ ด้ รั บ กา ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข เ ป็ น ระ ยะ ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของเรา สา ห รั บ กา ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ สา คั ญ เราจะแจ้ งให้คุณทราบโดยการประกาศแจ้ งให้ ทราบอย่างที่เด่นชัดไว้ ในเว็บไซต์ของเราและระบุ ที่ ด้านบนของประกาศเมื่ อมีการปรับปรุงแก้ ไขล่าสุด 

 

วิ _ธี _การติ _ดต่อเรา _

หากคุณอยากให้ เราปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลที่ เรามีเกี่ ยวกับคุณหรือปรับปรุงการตั้งค่าที่คุณต้ องการ ก รุ ณา ติ ด ต่ อ เ รา ทา ง อี เ ม ล ที่ c u s t o m e r s e r v i c e @ t i f f a n y . c o m หากคุณมีคาถามหรือข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวทั่วโลกนี้ ก รุ ณา ส่ ง อี เ ม ล ถึ ง เ รา ที่ p r i v a c y @ t i f f a n y . c o m น อ ก จา ก นี้ คุณยังสามารถส่งไปรษณีย์มาได้ ตามที่ อยู่ดังต่อไปนี้ :

 

Chief Compliance and Privacy Officer / Data Protection Officer c/o Legal Department Tiffany & Co. 

Customer Relations 

75-20 Astoria Blvd. 

East Elmhurst, NY 11370